Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie

Strona główna

Aktualności

System podatkowy w Irlandii w 2012 r.

System podatkowy w Irlandii w 2012 r.
23.01.2012

 

W Irlandii mamy do czynienia z następującymi podatkami:

·           podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT)

·           podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT)

·           podatek VAT (Value Added Tax)

·           podatek akcyzowy (Excise Duty)

·           opłata skarbowa (Stamp Duty)

·           podatek drogowy (Vehicle Registration Tax)

·           opłaty celne (Customs Duty)

·           wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (PRSI - Pay Related Social Insurance, USC - Universal Social Charges)

Podstawowe stawki podatkowe w 2012 r.:

Podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT).

W Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 41%.  W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika w Irlandii obowiązują następujące progi podatkowe:

·           osoba samotna nieutrzymująca innych osób płaci 20% podatku od kwoty do 32.800 EUR, a od nadwyżki 41%

·           osoba samotnie wychowująca dzieci płaci 20% podatku od kwoty do 36.800 EUR, a od nadwyżki 41%

·           małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód:płaci 20% podatku od kwoty do 41.800 EUR, a od nadwyżki 41%

·           małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód:płaci 20% podatku od kwoty do 41.800 EUR (plus kwota niższa spośród: niższego z wynagrodzeń rocznych i kwoty 23.800 EUR), a od nadwyżki 41%

Tak naliczony podatek dochodowy korygowany jest o kwotę wolną (np. dla osoby samotnej wynosi ona 1.650 EUR) oraz rozbudowany system odliczeń z tytułu np. spłaty kredytu hipotecznego, kosztów wynajmu mieszkania, wieku, kosztów edukacji, czy też posiadania niepełnosprawnych dzieci.

Podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax – CIT) - wynosi on 12,5%. Podwyższona do 25,0% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji. Spółki, które rozpoczęły działalność w 2011 r. zwolnione są z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40.000 EUR.

Podatek VAT (Value Added Tax). Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii od 1 stycznia 2012 r. wynosi 23,0%. W przypadku niektórych towarów (niektóre rodzaje żywności) i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną do wysokości 13,5%.

Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, muzyczne galerie i centra rozrywki, a także usługi sportowe, fryzjerskie oraz powiązane z turystyką usługi drukarskie w okresie od 01.07.2011 do 31.12.2013 obowiązuje stawka 9,0%.

W rolnictwie stosuje się 5,2% stawkę VAT, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%.

Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową.

Stawka zerowa obowiązuje również przy eksporcie w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT (osoby fizyczne i firmy niezarejestrowane dla podatku VAT są z tego przywileju wykluczone).

Podatek akcyzowy (Excise Duty) - objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwa oraz oleje. Podatki od darowizn i spadków (Capital Acquisitions Tax) - stawka podstawowa: 30%.Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) - podatek dochodowy od zysków z inwestycji; stawka podstawowa to 30%.

Podatek od wypłaconych dywidend (Dividend Withholding Tax) – podatek płacony przez spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa to 20% - w pewnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego płacania.

Podatek od dochodów z depozytów bankowych (Deposit Interest Retention Tax; D.I.R.T.) - stawka to 30%.

Podatek przy kontraktach (Relevant Contract Tax; RCT) – podatek pobierany przez zleceniodawcę przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży budowlanej, leśnej oraz przetwórstwie mięsa. Podatek ten traktowany jest jako zaliczka na podatek dochodowy. Stawki to 0%, 20% oraz 35%. Podwykonawca może uniknąć płacenia tego podatku posiadając tzw. kartę C2 wydana przez irlandzki urząd skarbowy (szczegóły w dziale „Świadczenie usług” „Przewodnika po rynku”).

Opłata skarbowa (Stamp Duty) – objęte są nią niektóre czynności prawne (np. transakcje kupna-sprzedaży w obrocie nieruchomościami) oraz określone usługi finansowe (korzystanie z kart bankowych, obrót czekowy, zbywanie udziałów w spółkach). Zależnie od dokumentu opłata występuje w postaci ad valorem lub stałej stawki. W obrocie niektórymi dokumentami używany jest system pobierania opłat skarbowych poprzez wydanie certyfikatu (znaczka skarbowego; eStamping system).

Podatek z tytułu rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Tax) – podatek dotyczy wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów w Irlandii. Podatek dotyczy również używanych pojazdów importowanych.

Niezależnie od tego, co roku właściciele pojazdów opłacają podatek drogowy (Motor Tax). Dla pojazdów zarejestrowanych przed lipcem 2008 r. wysokość podatku drogowego zależy od pojemności silnika. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2008 r., jego wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla.

Opłaty celne (Customs Duty) – dotyczą importu z krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązuje jednolita dla wszystkich krajów Unii Europejskiej taryfa celna.

Wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (Universal Social Charge). Jest to obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracowników łączące w sobie 2 elementy: ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia socjalnego. Podatek ten zastąpił stosowane do niedawna Income Levy oraz Health Levy.

Obowiązek odprowadzania składek z tego tytułu dotyczy również osób samozatrudniajacych się, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader). W 2012 r. stawki USC wynoszą:

2,0%    przy dochodach pomiędzy 0 i 10.036 EUR

4,0%    przy dochodach pomiędzy 10.037 i 16.016 EUR. Stawka ta odnosi się też do całości dochodu osób powyżej 70. roku życia oraz posiadaczy karty medycznej (Medical Card).

7,0%    przy dochodach przekraczających 16.016 EUR

Oprócz tego, dla osób samozatrudnionych przy dochodach powyżej 100.000 EUR stosuje się stawkę 10,0%.

USC nie obejmuje:

·           osób których dochód roczny nie przekracza 10.036 EUR,

·           osób które pobierają zasiłki,

·           dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (D.I.R.T.).

Niezależnie od tego pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie socjalne (PRSI – Pay Related Social Insurance) w wysokości 4,25% oraz 10,75% od wynagrodzeń swoich pracowników. Niższa składka dotyczy pracowników zarabiających do 357 EUR tygodniowo.

Szczegółowe informacje nt. obowiązujących w Irlandii podatków znajdują się na stronie internetowej miejscowego Urzędu Skarbowego (Revenue Commisioners): www.revenue.ie 

Opracowano we współpracy z portalem www.podatki.ie prowadzonym przez Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii www.kaplan.pl.

  • http://www.paiz.gov.pl/en
  • http://www.eksporter.gov.pl/
  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.poland.travel/en-gb/
  •  http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • http://www.coie.gov.pl
Ambasada RP w Dublinie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
4 the Vicarage, St. John's Road, Dublin, D04 A6X5, Irlandia
tel.: +353 1 269 13 70, fax: +353 1 269 76 62, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8.30 - 16.30
Czas lokalny: